Direct aanmelden
  

Voorwaarden voor de aanmelding & Privacybeleid

 

 • Met het aanmelden van uw kind voor een van de muziekkampen gaat u (en uw kind) akkoord met de spelregels en voorwaarden van MG Muziekkampen en verplicht u zich om de genoemde kosten te voldoen. Het aanbod van de muziekkampen is vrijblijvend in die zin dat het kan worden gewijzigd of herroepen, bijvoorbeeld als een muziekkamp al is 'volgeboekt' of als er voor een muziekkamp te weinig aanmeldingen zijn.
 • De voorwaarden die wij stellen kunnen op onderdelen enigszins anders zijn dan de bij soortgelijke organisaties gangbare uitgangspunten. Wij wijken met name enigszins af op het punt van de betaaltermijnen. Mocht u ten aanzien van de gestelde voorwaarden om welke reden dan ook vragen, suggesties of opmerkingen hebben dan vernemen we dat uiteraard graag van u.
 • Bij de aanmelding dienen alle, mogelijkerwijs voor de deelname aan, en voor de uitvoering van het muziekkamp, relevante bijzonderheden of omstandigheden door u te worden gemeld. Dit geldt eveneens voor bijzonderheden of omstandigheden die zich na de aanmelding zouden voordoen.
 • Mocht uw kind om een belangrijke reden onverhoopt niet meekunnen, dan mag u tot 4 weken van tevoren een ander, passend kind 'in de plaats stellen'. Ook kunt u op voorhand tegen een redelijke prijs een annuleringsverzekering aangaan, zoals aangegeven in Veilig, voorbereid én verzekerd op pad . Behalve in de hieronder uitdrukkelijk genoemde gevallen zal geen restitutie plaatsvinden.
 • Het kan zijn - b.v. vanwege onvoldoende aanmeldingen - dat een muziekkamp geen doorgang kan vinden. Als dit het geval is dan laten we dat u uiterlijk 4 weken voor aanvang van het muziekkamp weten. Wij bieden u dan de mogelijkheid om te kiezen voor restitutie van de betaalde bedragen of voor een muziekkamp in een andere periode. Het minimum aantal aanmeldingen per muziekkamp is 25 deelnemers.
 • Mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk zijn om een muziekkamp op een andere dan de vermelde locatie/accommodatie te houden dan behouden we het recht daartoe voor. In dat geval zorgen wij voor een vervangende locatie en brengen we u daarvan op de hoogte. In geval van verhindering van een staflid - door ziekte of andere oorzaak - wordt indien noodzakelijk gezorgd voor een passende vervanger. Van eventuele overige wijzigingen in het programma stellen we u (indien deze substantieel zouden zijn) uiteraard onverwijld op de hoogte.
 • Als om gewichtige redenen een muziekkamp onderbroken dient te worden dan zal restitutie naar rato plaatsvinden indien sprake zou zijn schuld of verwijtbaar nalaten aan de zijde van MG Muziekkampen.
 • Indien u uw kind (geheel of deels) op eigen gelegenheid naar het muziekkamp laat reizen dan geschiedt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid en kan MG Muziekkampen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Tenzij e.e.a. te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van MG Muziekkampen is zij niet verantwoordelijk te houden noch aansprakelijk te stellen voor het zoek- of beschadigd raken van eigendommen, voor de schade als gevolg van vermissing, ziekte en ongevallen of voor andere gevolgen die redelijkerwijze niet aan MG Muziekkampen toerekenbaar zijn. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens ten aanzien van de door haar ingeschakelde medewerkers en/of derden, tenzij enige wettelijke regeling zich daartegen verzet. De ouder/verzorger dient er overigens voor zorg te dragen dat de nodige voorzorgsmaatregelen en verzekeringen op gebruikelijke wijze geregeld c.q. in orde zijn.
 • In het belang van alle betrokkenen is het geboden dat zowel de aan u gemelde contactpersonen van het muziekkamp, als uzelf en een 2e ouder/verzorger, er alles aan doen om bereikbaar te zijn via de aan elkaar verschafte mobiele telefoonnummers en andere contactmogelijkheden.
 • Foto's en/of filmmateriaal van de muziekkampen mag door MG Muziekkampen worden aangewend voor promotionele doeleinden. Indien het foto's betreft waarop slechts één kind afgebeeld staat zullen wij de betreffende ouders/verzorgers voorafgaand om toestemming vragen.
 • NB: zie ook de Spelregels tijdens het Muziekkamp op de pagina 'Over het Muziekkamp'.
Privacybeleid – MG Muziekkampen

Privacybeleid – Verstrekte persoonsgegevens
MG Muziekkampen (een van de handelsnamen van MuziekGarage VOF) is verantwoordelijk voor de verwerking en het bewaren van de door haar verkregen persoonsgegevens van deelnemers aan haar Muziekkampen en van de aan hen verbonden ouders/verzorgers. MG Muziekkampen verwerkt en bewaart die persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten daartoe gegevens aan ons hebt verstrekt.

Het gaat daarbij om de volgende gegevens
- Voor- en achternamen
- Adresgegevens
- Geboortedatum
- Relevante bijzonderheden
- Mailadressen
- Telefoongegevens
- Bankgegevens

MG Muziekkampen verwerkt en bewaart persoonsgegevens voor de volgende doelen
- Registratie en verwerking van aanmeldingen, inschrijvingen en betalingen
- Communicatie m.b.t. Muziekkamp-gerelateerde en administratief/financiële aspecten
- Informatieverstrekking en contact via mail, telefoon, app of via andere middelen
- Bewaarplicht en verantwoording aan instanties o.g.v. een wettelijke verplichting

Gebruik en het delen van persoonsgegevens met derden
Voor de hiervoor omschreven doelen (anders dan de bewaar- en verantwoordingsplicht) zullen de persoonsgegevens gebruikt worden tot ten hoogste 12 maanden na afloop van het jaar van de laatste deelname aan een Muziekkamp.
MG Muziekkampen deelt persoonsgegevens alleen indien dit noodzakelijk is voor de deelname aan en/of begeleiding tijdens een Muziekkamp of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daarbij blijft het verstrekken/delen van persoonsgegevens beperkt tot de volgende derden, met wie ofwel een verwerkersovereenkomst is aangegaan dan wel anderszins gebruiks- en bewaarbeperkingen zijn afgesproken:
- Docenten en vrijwilligers die onder leiding van MG Muziekkampen een Muziekkamp begeleiden, doch beperkt tot de gegevens die ten doel hebben om de deelnemers goed te kunnen begeleiden. Daartoe worden alleen naam, leeftijd en de voor voornoemd doel relevante gegevens met hen gedeeld.
- De beheerder van het muziekschool-systeem.
- Administratiekantoor t.b.v. jaarrekeningen en belastingaangiften.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien. Tevens om deze te laten corrigeren of verwijderen indien zich daartegen geen wettelijke regeling (bewaar- en verantwoordingsplichten) verzet. Verzoeken daartoe kunnen via een bericht aan de Functionaris Gegevensverwerking via info@muziekgarage.nl of info@muziekschoolsoestdijk.nl worden gedaan.
 
Privacybeleid – Beeldmateriaal MG Muziekkampen
Tijdens de Muziekkampen is maken we op een beperkt aantal momenten foto’s en video-opnamen. Bij wijze van ‘foto- en/of videoverslag’ plaatsen we graag een selectie van beelden op o.a. het speciale socialmedia-kanaal van MG Muziekkampen en sturen we de ouders/deelnemers de fotoselectie en/of link naar het beeldmateriaal. Dat doen we zónder vermelding van (achter-) namen bij de beelden. Ook kan het zijn dat we een afbeelding ter promotie in de flyer gebruiken, doch alleen als het beeld met meerdere deelnemers daarop betreft.

Beeldmateriaal gemaakt door MG Muziekkampen
Voor het gebruiken en met de andere deelnemers delen van foto’s en video-opnames geeft u ons door de aanmelding toestemming, welke toestemming u later altijd kunt intrekken v.w.b. gebruik en delen na uw intrekking. Ook met uw toestemming  gaan wij vanzelfsprekend zorgvuldig en verstandig met beeldmateriaal om. Voor vragen over of voor het geven of intrekken van uw toestemming tot het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de functionaris gegevensverwerking van MG Muziekkampen en Muziekschool Baarn-Soestdijk via info@muziekgarage.nl of info@muziekschoolbaarn.nl.
Beeldmateriaal gemaakt door ouders/deelnemers zelf
Het is begrijpelijk dat ouders/familieleden graag foto’s/video opnemen van b.v. de optredens tijdens de Muziekkampen. Zij dienen daarbij rekening te houden met het feit dat mogelijk niet alle ouders/deelnemers het op prijs stellen dat beelden met hun kind/henzelf publiekelijk worden gedeeld. Wij gaan er vanuit dat ouders/derden terughoudend zijn met het maken van foto’s en video’s en het plaatsen daarvan op publieke kanalen. Enkele aanbevelingen: maak de foto’s/video’s alleen voor eigen gebruik, zet geen andere beelden dan met uw kind op publiekelijk toegankelijke websites of sociale media, maak voornamelijk overzichtsfoto’s waarop individuele kinderen niet prominent herkenbaar zijn, en ten slotte maak close-up-beelden alleen van uw eigen kind.

Baarn/Apeldoorn, 2022