Direct aanmelden
  

Voorwaarden voor de aanmelding

 

 • Met het aanmelden van uw kind voor een van de muziekkampen gaat u (en uw kind) akkoord met de spelregels en voorwaarden van MG Muziekkampen en verplicht u zich om de genoemde kosten te voldoen. Het aanbod van de muziekkampen is vrijblijvend in die zin dat het kan worden gewijzigd of herroepen, bijvoorbeeld als een muziekkamp al is 'volgeboekt' of als er voor een muziekkamp te weinig aanmeldingen zijn.
 • De voorwaarden die wij stellen kunnen op onderdelen enigszins anders zijn dan de bij soortgelijke organisaties gangbare uitgangspunten. Wij wijken met name enigszins af op het punt van de betaaltermijnen. Mocht u ten aanzien van de gestelde voorwaarden om welke reden dan ook vragen, suggesties of opmerkingen hebben dan vernemen we dat uiteraard graag van u.
 • Bij de aanmelding dienen alle, mogelijkerwijs voor de deelname aan, en voor de uitvoering van het muziekkamp, relevante bijzonderheden of omstandigheden door u te worden gemeld. Dit geldt eveneens voor bijzonderheden of omstandigheden die zich na de aanmelding zouden voordoen.
 • Mocht uw kind om een belangrijke reden onverhoopt niet meekunnen, dan mag u tot 4 weken van tevoren een ander, passend kind 'in de plaats stellen'. Ook kunt u op voorhand tegen een redelijke prijs een annuleringsverzekering aangaan, zoals aangegeven in Veilig, voorbereid én verzekerd op pad . Behalve in de hieronder uitdrukkelijk genoemde gevallen zal geen restitutie plaatsvinden.
 • Het kan zijn - b.v. vanwege onvoldoende aanmeldingen - dat een muziekkamp geen doorgang kan vinden. Als dit het geval is dan laten we dat u uiterlijk 4 weken voor aanvang van het muziekkamp weten. Wij bieden u dan de mogelijkheid om te kiezen voor restitutie van de betaalde bedragen of voor een muziekkamp in een andere periode. Het minimum aantal aanmeldingen per muziekkamp is 16 deelnemers.
 • Mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk zijn om een muziekkamp op een andere dan de vermelde locatie/accommodatie te houden dan behouden we het recht daartoe voor. In dat geval zorgen wij voor een vervangende locatie en brengen we u daarvan op de hoogte. In geval van verhindering van een staflid - door ziekte of andere oorzaak - wordt indien noodzakelijk gezorgd voor een passende vervanger. Van eventuele overige wijzigingen in het programma stellen we u (indien deze substantieel zouden zijn) uiteraard onverwijld op de hoogte.
 • Als om gewichtige redenen een muziekkamp onderbroken dient te worden dan zal restitutie naar rato plaatsvinden indien sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van MG Muziekkampen.
 • Indien u uw kind (geheel of deels) op eigen gelegenheid naar het muziekkamp laat reizen of indien u gebruik maakt van ons aanbod om uw kind te laten vergezellen door een van de stafleden van het muziekkamp, dan geschiedt dit onder uw eigen verantwoordelijkheid en kan MG Muziekkampen daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 • Tenzij e.e.a. te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van MG Muziekkampen is zij niet verantwoordelijk te houden noch aansprakelijk te stellen voor het zoek- of beschadigd raken van eigendommen, voor de schade als gevolg van vermissing, ziekte en ongevallen of voor andere gevolgen die redelijkerwijze niet aan MG Muziekkampen toerekenbaar zijn. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens ten aanzien van de door haar ingeschakelde medewerkers en/of derden, tenzij enige wettelijke regeling zich daartegen verzet. De ouder/verzorger dient er overigens voor zorg te dragen dat de nodige voorzorgsmaatregelen en verzekeringen op gebruikelijke wijze geregeld c.q. in orde zijn.
 • In het belang van alle betrokkenen is het geboden dat zowel de aan u gemelde contactpersonen van het muziekkamp, als uzelf en een 2e ouder/verzorger, er alles aan doen om bereikbaar te zijn via de aan elkaar verschafte mobiele telefoonnummers en andere contactmogelijkheden.
 • Foto's en/of filmmateriaal van de muziekkampen mag door MG Muziekkampen worden aangewend voor promotionele doeleinden. Indien het foto's betreft waarop slechts één kind afgebeeld staat zullen wij de betreffende ouders/verzorgers voorafgaand om toestemming vragen.
 • NB: zie ook de Spelregels tijdens het Muziekkamp op de pagina 'Over het Muziekkamp'.